Home Principale Isus in Biblie Fiul lui Dumnezeu

Fiul lui Dumnezeu

fiul lui Dumnezeu

Oare este Iisus fiul lui Dumnezeu?

Are sens credința în Iisus (pacea fie asupra sa) ca fiu al Lui Dumnezeu? Ce inseamna mai exact “Fiul lui Dumnezeu?” Poate oare mântuirea adevărată, venită de la Dumnezeu, să însemne pedepsirea cuiva care este nevinovat de vreo crima, dar totuși este pedepsit de parca el ar fi făptașul? Are Dumnezeu trebuință ca cineva sa sufere pedepse amare, deși acesta își dă toată silința pentru a fi drept, zi de zi? Le-a spus Iisus (pacea fie asupra sa) oamenilor să îl ia drept dumnezeu sau să îl adore ?

Haideți să aflăm răspunsul acestor întrebări și al altora la fel de importante cu privire la Iisus, atât prin prisma creștinismului, cât și a islamului.

Nobilul Coran

«Spune: “O, voi robii Mei, care ați întrecut măsura în defavoarea voastră, nu deznădăjduiți în privința îndurării lui Allah!” Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim].» [Nobilul Coran 39:53]

“Acela care săvârșește un rău sau este nedrept cu sine însuși iar apoi se roagă lui Allah de iertare, acela Îl va afla pe Allah Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].” [Nobilull Coran 4:110]

“O, voi oameni, slăviți-L pe Domnul vostru, care v-a făcut pe voi și pe cei de dinaintea voastră. Ca să aveți frică [de El].” [Nobilul Coran 2:21]

“Nu vei afla nici un neam [de oameni] care cred în Allah și în Ziua de Apoi și care să-i ia ca prieteni pe cei ce se împotrivesc lui Allah și Trimisului Său, chiar dacă ar fi părinții lor, fiii lor, frații lor sau stirpea lor. În inimile acestora El a prescris credința și i-a întărit pe ei cu duh de la Sine. Și El îi va ajuta să intre în grădini pe sub care curg pâraie și veșnic vor avea sălaș în ele. Allah este mulțumit de ei și ei sunt mulțumiți de El. Aceștia sunt ceata lui Allah, iar ceata lui Allah sunt aceia care vor izbândi (care vor avea parte de fericire atât în această lume cât și în lumea de Apoi).” [Nobilul Coran 58:22]

Noul Testament al Bibliei

“Iar Iisus i-a răspuns: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu.” [Evanghelia după Marcu 10:18]

“Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor..” [Evanghelia după Matei 5:17-19]

“Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.” [Evanghelia după Matei 7:21-23]

Câțiva înalți prelați au afirmat că : “Această referire este, probabil, legată de Mormoni, sau alții, nu vă îngrijorați despre lucrul acesta.”

Gavriil spune că Iisus va fi numit “Fiul Celui Preaînalt” și că îi va fi oferit “Tronul lui David” pentru a “împărăţi peste casa lui Iacov în veci”. [Evanghelia dupa Luca 1:32]

“Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.” [Biblia, Luca 3:38]

Nota: Adam, nu Iisus, este cel considerat, în această referire genealogică, drept fiu al lui Dumnezeu.

Mai departe, preoții îl întreabă pe Iisus (pacea fie asupra sa) dacă pretindea că este fiul lui Dumnezeu. Iar el răspunde ca de fapt ei sunt cei care pretind acest lucru.

“Tu spui ca sunt.”

Evanghelia după Ioan conține cele mai multe referințe la Iisus ca fiind “fiul lui Dumnezeu.”

Iisus a vorbit la persoana a III-a despre “fiul lui Dumnezeu” în Evanghelia după Ioan [3:17, 5:24, 11:4 și 11:27]

Marta, una dintre credincioase, îl numește pe Iisus (pacea fie asupra sa), “Hristosul, fiul lui Dumnezeu.”

“Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” [Evanghelia după Ioan 20:31]

Dar nici un verset nu face afirmația exacta: “Iisus este Fiul Lui Dumnezeu și, prin urmare este divin, sau este Dumnezeu.”

Nobilul Coran

“O, voi oameni ai Scripturii, nu exagerați în privința religiei voastre și nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesia Iisus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei și un duh de la El. Credeți, așadar, în Allah și în trimișii Săi, și nu spuneți “Trei!”. Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri și de pre pământ și Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil].” [Nobilul Coran 4:171]

Observați în Biblie frecventa legătură dintre statutul lui Iisus (pacea fie asupra sa) ca Mesia și calitatea sa de “fiu”.

Termenul “fiul lui Dumnezeu” nu poate el însuși fi considerat de ajuns pentru a evidenția o calitate unică a lui Iisus (pacea fie asupra sa), deoarece acest termen este folosit atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, pentru a descrie mai multi oameni. Vezi referința anterioara: [Evanghelia după Luca 3:38] De asemenea, [Isaia 63:8] menționează ca tot poporul lui Israel este format din “fii al lui Dumnezeu”.

Paul mai spune despre cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt:

“Căci câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” [Romani 8:14]

Cuvântul “Mesia” este mai precis pare să indice statutul unei persoane despre care este prezis că va apărea și va conduce popoarele spre victorie în lumea aceasta.

In cartea Companion to the Bible, de la editura Oxford, se afirmă că Evreii de dinaintea lui Iisus (pacea fie asupra sa) așteptau un conducător prezis, care va stăpâni cu dreptate pentru totdeauna, în pace și siguranță pentru “Fii lui Israel.”

Biblia

“O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va da.Şi Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe.” [Isaia 11:1-2]

«Iată vin zilele când voi împlini acel cuvânt bun pe care l-am rostit Eu pentru casa lui Israel şi pentru casa lui Iuda, zice Domnul.În zilele acelea şi în vremea aceea voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi aceea va face judecată şi dreptate pe pământ. În zilele acelea Iuda va fi izbăvit şi Ierusalimul va trăi fără primejdie Şi Odraslei aceleia I se va pune numele: “Domnul – dreptatea noastră” că aşa zice Domnul: “Nu va lipsi lui David bărbat care să şadă pe scaunul casei lui Israel. Şi preoţii-leviţi nu vor avea lipsă de bărbat care să stea înaintea feţei Mele şi să aducă în toate zilele arderi de tot, să aprindă tămâie şi să săvârşească jertfe.”» [Ieremia 33:14-18]

«Iar robul Meu David va fi rege peste ei şi păstorul lor al tuturor, şi ei se vor purta după cum cer poruncile Mele şi legile Mele le vor păzi şi le vor împlini. Vor locui ţara pe care am dat-o Eu robului Meu Iacov, unde au trăit părinţii lor; acolo vor locui ei şi copiii lor în veci; iar robul Meu David va fi peste ei rege în veac. Voi încheia cu ei un legământ al păcii, legământ veşnic voi avea cu ei. Voi pune rânduială la ei, îi voi înmulţi şi voi aşeza în mijlocul lor locaşul Meu pe veci. Fi-va locaşul Meu la ei şi voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Atunci vor şti popoarele că Eu sunt Domnul Care sfinţeşte pe Israel, când locaşul Meu va fi veşnic în mijlocul lor”.» [Iezechiel 37:24-28]

“Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.” [Facerea 49:10]

“Îl văd, dar acum încă nu este; îl privesc, dar nu de aproape; o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va zdrobi. Lua-va de moştenire pe Edom şi va stăpâni Seirul vrăjmaşilor săi şi Israel îşi va arăta puterea. Din Iacov se va scula Cel ce va stăpâni cu putere şi va pierde pe cei ce vor rămâne în cetate”.” [Numerii, 24:17-19]

Dumnezeu Întrupat? NU AICI

Biblia

Profetul Natan (fiul profetului Solomon) a spus: “Iată Domnul îţi vesteşte că-ţi va întări casa, iar când se vor împlini zilele tale şi vei răposa cu părinţii tăi, atunci voi ridica după tine pe urmaşul tău, care va răsări din coapsele tale şi voi întări stăpânirea sa. Acela va zidi casă numelui Meu şi Eu voi întări scaunul domniei lui în veci. Eu voi fi aceluia tată, iar el Îmi va fi fiu” [II Regi 7:12-14]

(Cartea Noului Testamen al Evreilor se opreste aici)

Samuel continua:

“de va greşi, îl voi pedepsi Eu cu toiagul bărbaţilor şi cu loviturile fiilor oamenilor, Dar mila Mea nu o voi lua de la el cum am luat-o de la Saul, pe care l-am lepădat înaintea feţei tale. 16. Casa ta va fi neclintită, regatul tău va rămâne veşnic înaintea ta şi tronul tău va sta în veci.” [II Regi 7:14-15]

“Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut”?” [Epistola către Evrei 1:5]

Confirmă în vreun fel acest aspect faptul ca Iisus (pacea fie asupra sa), este “Fiul născut al Lui Dumnezeu?”

Vechiul Testament din Biblie

David spune ceea ce Dumnezeu a proclamat cu privire la relația lui cu Creatorul “Domnul a zis către Mine: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!” [Biblia, Psalmii 2:7]

Nota: Noua versiune internațională a Bibliei spune că versetul poate fi tradus fie: “am devenit Tatăl tău” fie: “te-am conceput fizic” în engleză sau greacă.

Biblia, Noul Testament

“Sfântul Care se va naște va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“” [Evanghelia după Luca 1:35]

Nota: Aceasta nu înseamnă ca el “este” fiul Lui Dumnezeu, ci mai degrabă ca el va fi “numit” fiul Lui Dumnezeu. Sau era el “cel uns” ales de Dumnezeu să aducă Bunavestire celor săraci, cel profețit de Isaia, și Mesia proclamat de îngerul Gavriil, urmașii lui Iisus (pacea fie asupra sa), de către Iisus însuși, și amintit de Noul Testament, ceea ce afirmă cât se poate de clar că Iisus (pacea fie asupra sa) nu este Dumnezeu.

“Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.” [Evanghelia dupa Ioan 8:58]

“Eu sunt” este termenul folosit de Dumnezeu pentru a se identifica în faţa lui Moise (pacea fie asupra sa).

“Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” [Biblia, Ioan 3:16]

Acest verset nu îl definește pe Iisus (pacea fie asupra sa) ca fiind Dumnezeu, nici ca fiind Mesia și nici ca Profet. Nota: Acest verset a fost de fapt modificat de Ieronim în secolul al IV-lea. Arius (Istoria timpurie a Bisericii) era un lider foarte cunoscut din Alexandria, Egipt. El a fost cel care a susținut ca Iisus a fost creat, nu “conceput”.

El a fost acuzat de erezie și cei care îl urmau au fost asupriți cu tiranie de către Biserica. După ce aceasta problema a fost “decisă” și “confirmată” de către Consiliul de la Niceea în 325 D.H. într-un efort de a consolida ambele credințe, Ieronim a alterat versiunea originala a Evangheliei lui Ioan 3:16 prin schimbarea cuvântului monogenes (unic) cu termenul ingenious însemnând numai “născut”.

Ce alte “interpretări” au inventat părinții Bisericii pentru a-și susține propriile teorii despre natura divina lui Iisus, pacea fie asupra sa? Bună întrebare.

Biblia, Noul Testament

“Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.” [Evanghelia după Ioan, 10:38]

“Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl – Care rămâne întru Mine – face lucrările Lui.” [Evanghelia după Ioan, 14:10]

Dar mai departe în același capitol:

“În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.” [Evanghelia după Ioan, 14:20]

Deci cum trăiește el în discipolii săi, și cum trăiesc ei în el? Si dacă este așa, sunt și ei fiii lui Dumnezeu sau Dumnezei? Aceasta este o altă întrebare bună. “Iar cine păzeşte cuvântul Lui, întru acela, cu adevărat, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. Prin aceasta, cunoaştem că suntem întru El. Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, şi el aşa să umble.” [Întâia epistolă a lui Ioan 2:5-6]

(Aceasta este o epistolă scrisă de un alt Ioan, nu același care a scris Evanghelia și nici Ioan Botezătorul.)

Nota: Aceasta indică faptul că, a trăi “în Dumnezeu” înseamnă “Să asculți poruncile Lui Dumnezeu” și să urmezi calea lui Iisus, pacea fie asupra sa. De două ori în Noul Testament, Iisus (pacea fie asupra sa) le spune apostolilor săi cum trebuie să se roage: “Când vă rugați, spuneți aceasta…Și cuvintele sunt foarte clare, Voia Lui Dumnezeu va fi împlinită atât pe pământ, cât și în ceruri.

Biblia

“Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.” [Evanghelia dupa Ioan 17:22-23]

Cuvântul folosit pe tot parcursul capitolelor 10 și 17, pentru “unitate” sau “unul” a fost același, “heis”, însemnând unu, ca și număr. Există și un alt cuvânt, “hen”, care înseamnă unitate în esență. Dar acest cuvânt nu este de găsit nicăieri în niciunul din aceste capitole. Nota: Concluzia este că aceasta este o rugă a lui Iisus (pacea fie asupra sa), către Dumnezeu ca toți urmașii lui sa aibă același tip de relație cu Dumnezeu așa cum el însuși (Iisus) a avut-o.

Să înțelegem cuvântul “unu” și înțelesurile sale și să înțelegem modul în care acesta este folosit. De exemplu un bărbat și o femeie devin “unul” atunci când se căsătoresc; sau unii spun: Omul (unul) spera la succes” sau “Toți ca unul (în acord)” Iisus (pacea fie asupra sa) se presupune ca a spus “Dacă m-ați văzut pe mine, L-ați văzut pe Tatăl.”

In exact aceeași parte a Bibliei găsim un verset în care Iisus (pacea fie asupra sa) le spune apostolilor săi că, dacă primesc un copilaș, atunci l-au primit pe Iisus (pacea fie asupra sa). Evident, el nu s-a referit la faptul că acel copil era Dumnezeu, sau ca el era un copil.

Creștinii sunt învățați încă din copilărie că, făcând fapte bune și oferind ajutor altora, ei de fapt îi fac pe ceilalți să îl vadă pe Iisus în ei.

biblia

De ce ne agățăm cu atâta încăpățânare de doctrine, chiar și după ce realizam cât de incorecte și de false sunt învățăturile lor?

Încă o întrebare bună. Biblia transmite învățătura clară cum că Iisus (pacea fie asupra sa) este un bărbat, născut dintr-o femeie fără sa aibă un tată, întărit de un Spirit de la Dumnezeu (Gavriil), trimis de Dumnezeu sa îi învețe pe fiii lui Israel adevăratul înțeles al credinței și acțiunile adecvate (urmând poruncile) pe care Dumnezeu le-ar accepta de la ei și, așadar, să le arate drumul lor spre salvare.

Încă o dată:

Biblia

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.” [Evanghelia după Ioan 1:1]

Iisus (pacea fie asupra sa) era chiar “Cuvântul Lui Dumnezeu”.

Nobilul Coran

“O, voi oameni ai Scripturii! Nu exagerați în privința religiei Voastre și nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesia Iisus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei și un duh de la El. Credeți, așadar, în Allah și în trimișii Săi, și nu spuneți “Trei!”. Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi…” [Nobilul Coran 4:171]

Este dificil pentru noi să admitem că am fost înșelați atâția ani, de atât de multi oameni, printre ei fiind și unii foarte dragi și apropiați nouă. Adevărul este că: “Cineva ne minte” – intenționat. Este de asemenea dificil să te gândești la consecințele care rezultă din pierderea credinței în doctrina Bisericii, numai de frica faptului că vei pierde, odată cu aceasta, și credința în Dumnezeu. Dar exista speranța minunată, binecuvântare, îndurare și salvare pentru cei care vin la credința adevărată și ascultă poruncile.

Înțelepciune sau Cuvânt? În The Oxford Companion to the Bible: Cuvintele “înțelepciune” și “cuvânt” erau sinonime (exact aceleași cuvinte) în limba ebraică în timpul lui Iisus (pacea fie asupra sa).

Vechiul Testament din Biblie

“Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai de demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă. Înainte de a fi fost întemeiaţi munţii şi înaintea văilor eu am luat fiinţă. Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel dintâi fir de praf din lume, Când El a întemeiat cerurile eu eram acolo; când El a tras bolta cerului peste faţa adâncului, Când a întărit norii sus şi izvoarele adâncului curgeau din belşug, Când El a pus hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste ţărmuri şi când El a aşezat temeliile pământului, Atunci eu eram ca un copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi şi desfătându-mă fără încetare în faţa Lui;” [Pildele lui Solomon 8:22-30]

“Prin înţelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înţelegere a întărit cerurile.” [Pildele lui Solomon 3:19]

APOCRIFA (cartile ascunse ale Bibliei): Înțelepciune (I) şi înțelepciune (II) Sirach (de asemenea numit și “Ecclesiasticull”) scris de Iisus fiul lui Sira, un evreu smerit din Ierusalim, 200 de ani înainte de Hristos. Aceste texte au fost parte din Biblie până în timpul Calviniștilor și Reformei Protestante (de unde și cuvântul protest). Pergamentele găsite la Wadi Qumran și Masada confirmă faptul că acestea au fost dintotdeauna parte integrantă a Bibliei, însă, în mod clar, ele nu reprezentau ceva cu care protestanții doreau să aibă de-a face.

Înțelepciunea afirmă: «Înţelepciunea îşi este laudă sieşi şi în mijlocul poporului se va mări. Întru adunarea Celui Preaînalt va deschide gura sa şi înaintea puterii Lui se va lăuda: “Eu din gura Celui Preaînalt am ieşit şi ca negura am acoperit pământul. Eu întru cele înalte m-am sălăşluit şi scaunul meu este în stâlp de nor. Am străbătut de jur împrejur balta cerului şi în fundul adâncurilor am umblat.În valurile mării şi tot pământul şi în tot poporul şi neamul sunt stăpână. După toate acestea am căutat odihnă şi am zis: Într-a cui moştenire voi sălăşlui? Atunci mi-a poruncit mie Făcătorul tuturor şi Cel care m-a făcut a aşezat locaşul meu, Şi a zis: Întru Iacov locuieşte şi întru Israel moşteneşte. Mai înainte de veac din început m-a zidit şi până în veac nu mă voi sfârşi. În locaşul cel sfânt, înaintea lui am slujit şi aşa în Sion m-am întărit. În cetatea cea iubită la fel m-a odihnit şi în Ierusalim este puterea mea.”» [Ecclesiasticul 24:1-12]

“Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale. Fiindcă este una, toate le poate, şi rămânând una cu sine însăşi, ea toate le înnoieşte, şi răspândindu-se, prin veacuri, în sufletele sfinte, ea întocmeşte din ele prieteni ai lui Dumnezeu şi prooroci.” [Cartea ințelepciunii lui Solomon 7:25-27]

Începutul Evangheliei lui Ioan indică oare faptul că Ioan credea că Spiritul a fost trimis de Dumnezeu lui Iisus (pacea fie asupra sa) ca fiind Spiritul Înțelepciunii, Spiritul Profeției, trimis tuturor profeților cu aceleași porunci? Este posibil ca Spiritul Înțelepciunii să fie cu Dumnezeu de la începutul creației? Sau poate Spiritul era “Cuvântul Lui Dumnezeu” care a fost rostit sau suflat de Dumnezeu la Începuturi și apoi a continuat să existe, alături de Dumnezeu, pe tot răstimpul Creației?

Apocrifa Bibliei

“Toate cele ascunse şi cele arătate le-am cunoscut, fiindcă înţelepciunea, lucrătoarea tuturor, mi-a dat învăţătură.” [Cartea ințelepciunii lui Solomon 7:21-22]

Se poate ca Spiritul Înțelepciunii să fie Duhul Sfânt, care a vorbit Mariei despre faptul ca va avea un copil? Si același Duh Sfânt care s-a coborât asupra lui atunci când a fost botezat?

Biblia

«Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.”» [Evanghelia dupa Ioan 1:32]

Toate acestea confirma fără nicio urma de îndoială că cei care au scris Vechiul Testament și Noul Testament în mod sigur așteptau pe “Mesia” sau “un lider ales pentru salvarea în această viață, cât și în Viața de Apoi.”

Cuvântul în Ebraica pentru “alesul” sau “unsul” sau “numitul” este “Messiah”. Cuvântul în limba greacă comună pentru “Messiah” este “Christos” (devenit “Hristos”). Cuvântul echivalent în limba arabă este “Massih”.

A cerut Iisus (pacea fie asupra sa) oamenilor să i se roage lui sau să se roage cu el, Lui Dumnezeu, Cel care l-a trimis? A pretins Iisus (pacea fie asupra sa) că el este Dumnezeu? Poate oare, termenul de “fiul lui Dumnezeu” reda cu adevărat înțelesul pe care cei care au scris Biblia au intenționat să-l prezinte? Acum haideți să comparam cu înțelepciune și compasiune în inimile noastre. Care dintre cele două concepte, cel islamic sau cel creștin, are sens atunci când vine vorba despre Iisus (pacea fie asupra lui)?

Haideți să comparăm și să vedem ce ne spune rațiunea și bunul nostru simț: Potrivit învățăturilor Islamului din Coran și din spusele ultimului profet, Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), Iisus, fiul Mariei, a fost prezis, și a venit pe pământ asemeni unui copil, având mama dar fără tată, a făcut miracole uimitoare prin voia lui Dumnezeu, printre care chiar învierea unui om mort; a avut cel mai ales comportament și caracter pentru a fi un exemplu de urmat și reprezentând pentru ceilalți un model al ascultării poruncilor lui Dumnezeu.

Potrivit Bibliei, s-a rugat lui Dumnezeu și i-a cerut să îl salveze de soarta de a fi răstignit pe cruce. Biblia indică faptul că Iisus (pacea fie asupra sa) s-a rugat în gradina Ghetsimani, iar rugăciunea sa nu a fost ascultată, deși și-a petrecut noaptea plângând și cerându-I Lui Dumnezeu, “Depărtează paharul acesta de la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu”. Însă, potrivit Coranului, Dumnezeu Atotputernicul a răspuns rugii lui Iisus (pacea fie asupra sa). El nu a fost răstignit, ci altcineva a fost făcut sa îi semene, și Dumnezeu l-a salvat pe Iisus (pacea fie asupra sa). El se va întoarce către sfârșitul timpului să conducă credincioșii spre victorie asupra celor nelegiuiți.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…