Home Principale Femei Egalitatea dintre bărbați și femei

Egalitatea dintre bărbați și femei

Egalitatea dintre bărbați și femei în islam

Egalitatea dintre bărbați și femei in Islam, și natura lor complementară

Egalitatea dintre bărbați și femei este posibilă și rezonabilă într-un fel, deoarece ei sunt ființe umane asemănătoare, cu suflete, creier, inimi, plămâni, membre etc. Pe de altă parte, egalitatea între bărbați și femei este imposibilă și ar fi o absurditate datorită diferențelor existente între calitățile lor fizice, mentale, emoționale și psihologice, a înclinațiilor și abilităților lor. Din aceste două puncte de vedere trebuie să identificăm modul în care bărbații și femeile sunt, în același timp, ființe egale și complementare.

Dacă egalitatea deplină între toți indivizii aceluiași sex este imposibilă datorită naturii lor diferite, a aptitudinilor și a altor calități, indiferent dacă genul este masculin sau feminin, atunci este, cu siguranță, imposibilă, de asemenea, egalitatea între cele două genuri diferite. Allah cel Preamărit și Atotputernic, spune în Coranul cel Glorios:

„Și din fiecare lucru Noi am creat perechi. Poate că voi vă veți lăsa îndemnați!” [Nobilul Coran 51:49]

Chiar și atomii manifestă această dublă calitate, cu roluri interdependente și complementare jucate de particulele lor și ionii pozitivi și negativi, însă fiecare este parte integrantă a întregului sistem, al așa-numitei baze binare a întregii vieți. Cele mai multe ființe vii aparti fie sexului masculin sau feminin, pentru a împlini scopul reproducerii. După cum ne învață știința biologiei, toate mamiferele au trăsături similare în structurile lor moleculare și glandulare care determină diferențele de gen. Aceste trăsături fizice, psihologice și sexuale de bază au efecte concrete asupra altor sfere ale vieții.

Este normal ca un bărbat să caute să-și găsească împlinirea într-o femeie și viceversa, deoarece ei sunt creați unul din celălalt și unul pentru celălalt. Amândoi sunt inseparabili, legați unul de celălalt. Niciunul dintre ei nu poate găsi împlinirea decât atunci când se află în compania celuilalt, ca soț și soție, așa cum spune Allah Atotputernicul în Cartea Sa Maiestuoasă, Coranul, dupa cum este menționat în aceste două versete:

„O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat și o muiere și v-am făcut pe voi popoare și triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateștiutor [și] Bineștiutor [‘Alim, Khabir].” [Nobilul Coran 49:13]

În multe cazuri, Islamul tratează femeile ca fiind egale cu bărbații. Mai jos, sunt enunțate unele dintre aceste ipostaze. În secțiunile următoare, vom dezvolta acest subiect în diferite contexte.

1) Egalitatea în caracteristicile de bază ale omului

Atât bărbatul cât și femeia sunt egali în ceea ce privește umanitatea. Islamul nu clasifică femeile, de exemplu, ca fiind sursa răului în lume datorită păcatului originar, care l-a făcut pe Adam (Pacea fie asupra lui) să fie izgonit din Paradis sau prin deschiderea Cutiei Pandorei și eliberarea viciilor, așa cum învață alte doctrine și născociri religioase.

Allah, Preaînaltul și Atotputernicul, afirmă în Coranul Glorios:

„O, voi, oameni! Fiți cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură ființă și a făcut din aceasta și pe perechea ei și care a răspândit din cele două [ființe] mulți bărbați și femei! …” [Nobilul Coran 4:1]

Allah de asemenea afirmă în Coranul cel Glorios:

„Oare omul își închipuie că el va fi lăsat în voie? ~ Oare nu a fost el o picătură din sămânța vărsată? ~ Apoi a fost un cheag de sânge, apoi [Allah] l-a plămădit și i-a dat chip armonios ~ Și a făcut din el doi soți – bărbat și muiere? ~ Și oare Acesta [Allah] nu are putere să-i învie pe cei morți?” [Nobilul Coran 75:36-40]

Allah a ilustrat în versetele de mai sus că El a creat ambele sexe dintr-o singură sursă. Nu există nicio diferență între indivizii celor două sexe cu privire la umanitatea lor și fiecare se completează unul pe celălalt ca fiind cele două sexe ale speciei. Islamul a desființat și a abrogat toate legile nedrepte precedente care au retrogradat femeile ca fiind inferioare în ceea ce privește calitatea și natura lor. Profetul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

Cu adevărat, femeile reprezintă jumătatea geamănă a bărbaților. [Abu Dawood, Tirmidhi și alții]

2) Egalitatea față de obligațiile religioase

Atât femeile cât și bărbații au obligații religioase și ritualuri pe care trebuie să le efectueze: Mărturisirea de credință (Șahada), Rugăciunea (Salah), Dania obligatorie (Zakah), Postul (Saum) și Pelerinajul (Hajj) trebuie efectuate în aceeași măsură de ambele sexe. În unele cazuri, cerințele sunt puțin mai relaxate pentru femei, cu scopul de a oferi o ușurare pentru cazurile speciale dificile. De exemplu, având în vedere sănătatea și starea fizică, femeile la menstruație sau în perioada sângerării postnatale sunt scutite de obligația efectuării rugăciunii și de post. Ele au obligația de a-și recupera zilele pierdute de post datorită menstruației și sângerării postnatale, dar nu și rugăciunile, deoarece acest lucru ar fi fost prea împovărător pentru ele.

3) Egalitatea față de recompense și pedepse

Atât bărbații, cât și femeile au recompense similare în această lume precum și în Lumea de Apoi pentru supunerea față de Dumnezeu și sancțiuni pentru neascultare. Așa cum a spus Allah în Coranul cel Glorios:

„Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – și este credincios îl vom dărui Noi cu o viață bună. Și Noi îi vom răsplăti pe ei după [faptele] cele mai bune pe care le-au săvârșit.” [Nobilul Coran 16:97]

Și Allah cel Măreț a spus:

„Musulmanilor și musulmanelor, dreptcredincioșilor și dreptcredincioaselor, celor supuși și celor supuse, celor iubitori de adevăr și celor iubitoare de adevăr, celor statornici și celor statornice, celor smeriți și celor smerite, celor ce dau milostenii și acelora [dintre femei] care dau milostenii, celor care postesc și acelora [dintre femei] care postesc, celor care își păzesc castitatea lor și acelora [dintre femei] care și-o păzesc, celor care-L pomenesc pe Allah mereu și acelora [dintre femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregătit iertare și răsplată mare.” [Nobilul Coran 33:35]

4) Egalitatea în păstrarea onoarei și nobleții

Femeile au aceleași obligații morale și dispun la aceleași drepturi generale ca și bărbații referitor la păstrarea castității, integrității și onoarei și a respectului personal etc. Nu sunt permise standardele duble. De exemplu, cei care acuză în mod fals o femeie de adulter sau de preacurvie sunt pedepsiți în public, la fel ca și în cazul în care un bărbat este defăimat. Allah, PreaÎnaltul, afirmă în Coranul cel Glorios:

„Pe aceia care defăimează muieri cinstite și apoi nu aduc patru martori, biciuiți-i cu optzeci de lovituri și nu mai primiți mărturie de la ei niciodată, căci ei sunt nelegiuiți,” [Nobilul Coran 24:4]

5) Egalitatea în tranzacțiile financiare și deținerea de proprietăți

Femeile sunt la fel de calificate și li se permite să se angajeze în tranzacții financiare și de asemenea să dețină proprietăți. Potrivit legii Islamice, femeile pot să dețină, să cumpere, să vândă și să efectueze orice tranzacție financiară fără a avea nevoie de tutelă și fără restricții sau limitări – o situație nemaiauzită în multe societăți până în epoca modernă.

6) Cel mai bun dintre voi este cel care este cel mai bun cu femeile din familia sa

Islamul indică faptul că un om care onorează, respectă și este drept și corect față de femeile din familia sa, posedă un caracter sănătos și drept, în timp ce un om care nu le tratează adecvat este un om nedrept și fără respect. Profetul lui Allah ﷺ a spus:

Cel mai desăvârșit credincios are cel mai bun caracter, iar cel mai bun dintre voi este cel mai bun pentru femeile din familia sa. [Tirmidhi]

7) Egalitatea de a primi educație și instruire

Islamul oferă femeilor aceleași drepturi ca și bărbaților în ceea ce privește educația și instruirea. Profetul lui Allah ﷺ a spus, după cum a fost relatat și autentificat de către învățații în tradiția profetică:

„Căutarea științei este obligatorie pentru fiecare musulman (bărbat sau femeie).” [Ibn Majah]

Majoritatea învățaților musulmani au căzut de acord în ceea ce privește cuvântul „musulman” din această relatare, că acesta include atât bărbații, cât și femeile, așa cum am menționat și în paranteze. Astfel, Islamul oferă femeilor aceleași drepturi la educație pentru a înțelege obligațiile religioase și sociale și îi obligă pe amândoi să-și educe copiii în cel mai bun mod, conform îndrumării islamice corecte. Desigur, femeile au anumite obligații de a-și educa copiii în funcție de capacitățile lor, iar bărbații au obligații complementare de finanțare, protecție și întreținere în funcție de responsabilitățile adăugate în unitatea familială.

Profetul ﷺ a spus:

„Oricine are grijă de două fete până când acestea ajung la vârsta pubertății, el și cu mine vom fi în Ziua Învierii în acest fel.” Trimisul lui Allah ﷺ și-a împreunat două degete ilustrând această apropiere. [Muslim]

În ceea ce privește femeile sclave, profetul lui Allah ﷺ a spus:

„Cel care are grijă de o copilă (fiind sub tutela lui din sclavie) și o educă pentru a avea cel mai bun comportament, o învață tot ceea ce este bine, apoi o eliberează și se căsătorește cu ea, va avea o recompensă dublă.” [Bukhari & Muslim]

8) Egalitatea față de responsabilitățile sociale

Bărbații și femeile au obligații și responsabilități similare pentru a reforma și corecta societatea în măsura posibilităților lor. Ei poartă pe umerii lor responsabilitatea de a se bucura de tot ceea ce este permis și de a interzice tot ceea ce este nepermis în mod similar, așa cum spune Allah, PreaÎnaltul, în Coran:

„Dreptcredincioșii și dreptcredincioasele își sunt aliați unii altora. Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîngăduit, plinesc Rugăciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] și se supun lui Allah și Trimisului Său. Cu aceștia Allah va fi îndurător, căci Allah este Puternic [și] Înțelept [‘Aziz, Hakim].” [Nobilul Coran 9:71]

9) Dreptul de a primi o parte cuvenită din avere

Bărbații și femeile au stabilite și bine determinate drepturile de a-și primi partea echitabilă din avere, așa cum sunt obligați să dea Zakat-ul (Dania obligatorie) conform calculului stabilit. Toți învățații musulmani sunt de acord în unanimitate cu acest lucru. O femeie are dreptul la moștenire, ceea ce a fost o chestiune greu de imaginat în multe societăți, însă acest lucru va fi discutat în detaliu mai târziu.

Allah Atotputernicul spune:

„Bărbaților le revine o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinții și rudele; asemenea le revine și femeilor o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinții și rudele, de va fi puțin ori mult; o parte anumită [li se cuvine].” [Nobilul Coran 4:7]

10) O femeie, la fel ca și un bărbat, poate oferi refugiu și siguranță cuiva printre musulmani

Allah PreaÎnaltul a spus:

„Și dacă vreunul dintre idolatri te roagă să-i dai adăpost, dă-i lui adăpost, pentru ca el să audă vorbele lui Allah, apoi ajută-l să ajungă la locul său de adăpost! Aceasta pentru că ei sunt un neam care nu știu.” [Nobilul Coran 9:6]

Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

“Protecția acordată de musulmani este importantă și trebuie respectată de fiecare dintre ei. Iar cel care rupe legământul făcut, asupra lui va fi blestemul lui Allah, al îngerilor și a tuturor oamenilor, și nicio căință sau răscumpărare nu va fi acceptată de la el. ” [Bukhari]

Acest lucru este dovedit și de binecunoscuta poveste a lui Umm Hani, când ea a oferit protecție unui idolatru ce căuta adăpost la ea în ziua cuceririi Mekkăi, după ce ruda ei a amenințat-o că va omorî persoana respectivă (din cauza unei ostilități din trecut), astfel încât Mesagerul lui Allah ﷺ a spus:

Îi protejăm și le acordăm refugiu tuturor celor cărora tu le acorzi (O, Umm Hani) refugiu. [Bukhari]

Acestea sunt doar câteva dintre drepturile menționate ca exemple, sumar, pentru a indica natura complexă a jurisprudenței Islamice.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…